Projekts "Projekts „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai""

NosaukumsProjekts „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai"
Izpildes laiks2012. gada 19. decembris – 2013. gada 30. jūnijs
FinansētājsEiropas Savienība, 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.
Budžets
Lomapartneris
InformācijaBiedrība „Patvērums „Drošā māja””, iesaistot sadarbības partneri – biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” un nodibinājumu „Baltijas Reģionālais fonds”, uzsākusi jaunu atbalsta projektu „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai”*. Tā mērķis ir attīstīt un pilnveidot daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, kā arī iesaistīt un izglītot Latvijas sabiedrību. Projekta norises laiks: 2012. gada 19. decembris – 2013. gada 30. jūnijs.
Lai nodrošinātu trešo valstu valstspiederīgo un Latvijas sabiedrības aktīvu līdzdalību integrācijas procesā, projekta ietvaros ar dažādu metožu pielietošanu tiks piedāvāta latviešu valodas un latviešu sarunvalodas mācīšanās, mācību kursiem piesaistot aktīvus Latvijā dzīvojošus brīvprātīgos. Plānots, ka apmācības notiks Moodle vidē, tiks vizualizēti interneta resursi integrācijai, sniegti sociālo darbinieku un juristu pakalpojumi. Īpaši pasākumi plānoti sievietēm ar bērniem radošajā darbnīcā un pašpalīdzības grupā. Lai paaugstinātu trešo valstu valstspiederīgo informētības līmeni, tiks piedāvāti televīzijas raidījumi integrācijai, organizētas informatīvās dienas reģionos, veidots vizuālais materiāls par kopīgo starp kultūrām. Projektā tiks iesaistīti brīvprātīgie un izveidota dialoga platforma starp institūcijām.
Jau kopš 2009.gada biedrība realizējusi dažādus projektus**, kuru mērķis ir nodrošināt resursu centra imigrantiem darbību, tai skaitā latviešu valodas apgūšanu, sniegt sociālpsiholoģiskos un adaptācijas pakalpojumus, piedāvājot juristu, sociālo darbinieku un citu speciālistu konsultācijas, izstrādāt informatīvos materiālus un aktualizēt un veicināt sabiedrības izpratni par imigrantu tematiku.
*Projektā plānotās aktivitātes atbilst vairākiem politikas plānošanas dokumentā „Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 2012. – 2018.gadam”
**„Multidisciplinārā atbalsta sistēma trešo valstu valstspiederīgajiem”, „Pašvaldību, biedrību un nodibinājumu sociālo darbinieku kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem” (2011.g.), ” Tikšanās telpa” (2009.).
Biedrs (projekta realizētājs)Baltijas Reģionālais fonds
JomasBrīvprātīgo darbs
Demokrātija un pilsoniskā līdzdalība
Formalā un neformālā izglītība
Integrācija
Jaunatne
Kopienu attīstība
Kultūra, sports
Mediji
Pieaugušo izglītība
ValstisLatvija